Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:634 Utkom från trycket den 3 juli 2007Lag om ändring i kasinolagen (1999:355);utfärdad den 20 juni 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222. föreskrivs att 16 § kasinolagen (1999:355) skall ha följande lydelse.16 §16 §Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd och tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGLilian Wiklund(Finansdepartementet)