Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1326 Utkom från trycket den 21 december 2007Förordning om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden;utfärdad den 13 december 2007.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2002:694. Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt.Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)