Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:26 Utkom från trycket den 29 januari 2008Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar;utfärdad den 17 januari 2008.Regeringen föreskriverSe Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048). att 2 och 11 §§ förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar ska ha följande lydelse.2 §2 §Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.11 §11 §Bestämmelser om återvinningsmål finns i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)