Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs 2 att 1 kap. 4 § och 2 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

3 Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att
 • 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och
 • 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

2 kap.

2 kap. 3 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som drivs av
 • 1. en bank,
 • 2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige enligt 4 kap. 4 §,
 • 3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,
 • 4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av
 • a) företaget, eller
 • b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att
 • – koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet, och
 • – företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med en löptid på minst ett år,
 • 5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om
 • a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och
 • b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
 • 6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,
 • 7. en ekonomisk förening, vilken
 • a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,
 • b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,
 • c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag, och
 • d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.
Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktiebolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av motsvarande utländska företag.

SFS 2009:616

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Ett tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsrörelse som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att gälla.
På regeringens vägnarMATS ODELLMats Walberg(Finansdepartementet)
Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom direktiv 2008/24/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 38, Celex 32008L0024).
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.