Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

Allmänna bestämmelser

1 §

För att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell utveckling inom energiteknikområdet syftar denna förordning till att
 • 1. användningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar sådana system ska öka i Sverige,
 • 2. systemkostnaderna ska sänkas, och
 • 3. den årliga elproduktionen från solceller ska öka.
SFS 2017:1300

2 §

Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Europeiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.
Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2020. SFS 2017:1300

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Med solcellssystem avses i denna förordning ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. SFS 2014:1582

Förutsättningar för stöd

4 §

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.
För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad konstruktion (solels- och solvärmehybridsystem) får stöd lämnas endast om elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion. SFS 2014:1582

5 §

Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 30 procent.
Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem.
Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödberättigande kostnader för solels- och solvärmehybridsystem får uppgå till högst 90 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stödet minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen. SFS 2017:1300

6 §

Stödberättigande kostnader är
 • 1. projekteringskostnader,
 • 2. kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning, brytare, överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager, och
 • 3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.
Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad. SFS 2011:1473

Påbörjande och slutförande

7 §

En åtgärd anses påbörjad
 • a) den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekteringskostnader ingår i stödberättigande kostnader,
 • b) den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga fall.
En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet.

Ansökan och utbetalning

8 §

Länsstyrelsen beslutar i ärenden om stöd enligt denna förordning. Efter ansökan av den som investerar i solcellssystem prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras. Om systemet uppförs på eller i anslutning till en svensk beskickning i utlandet, prövas ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

9 §

En ansökan om stöd ska göras skriftligen och innehålla
 • 1. en beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet och i förekommande fall uppgift om värmeproduktion,
 • 2. uppgifter om projektets plats, dess start- och slutdatum,
 • 3. en beskrivning av projektet,
 • 4. en förteckning över projektkostnader, och
 • 5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.
Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet. SFS 2014:1582

10 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen
 • 1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
 • 2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

11 §

Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även bestämma när projektet senast ska vara slutfört.
Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

12 §

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.
Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.
Boverket sköter utbetalningen av stödet. SFS 2014:1582

12 a §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. SFS 2017:1300

13 §

Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av Statens energimyndighet som ansvarar för uppföljning och utvärdering av stödet.

14 §

Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om
 • 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 • 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
 • 4. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

15 §

Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 14 § föreligger.
Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Bemyndigande

16 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning, på vilket sätt uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som behövs för tilllämpningen av denna förordning.

Tillsyn

17 §

Statens energimyndighet ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

Överklagande

18 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte överklagas. SFS 2018:1044

SFS 2009:689

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

SFS 2011:1027

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

SFS 2011:1473

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2012:971

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.
2. För åtgärder som har slutförts före den 1 februari 2013 gäller 5 § i sin äldre lydelse.

SFS 2013:479

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2014:1582

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. För ansökningar från andra än företag som inkommit före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.

SFS 2016:900

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2016.

SFS 2017:1300

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2018:1044

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.