Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1081 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel;utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123). att 9 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1990:104. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGErik Nymansson(Finansdepartementet)