Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

2 §

Lagen tillämpas
  • 1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet,
  • 2. på sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844),
  • 3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen3, och
  • 4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden4.
Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller bestämmelserna i 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan näringsidkare.

SFS 2009:1084

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.
På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).
EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).
EUT L 376, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0123).