Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2 och 29 §§ marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
 • – luftfartslagen (1957:297)
 • – konsumentkreditlagen (1992:830),
 • – lagen (1992:1672) om paketresor,
 • – tobakslagen (1993:581),
 • – alkohollagen (1994:1738),
 • – lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
 • – radio- och tv-lagen (2010:696),
 • – lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
 • – lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
 • – lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,
 • – lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • – lagen (1999:158) om investerarskydd,
 • – lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 • – lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • – prisinformationslagen (2004:347),
 • – distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
 • – försäkringsavtalslagen (2005:104),
 • – lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, och
 • – lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

2 §

2 Lagen tillämpas
 • 1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet,
 • 2. på sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696),
 • 3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen3, och
 • 4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden4.
Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller bestämmelserna i 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan näringsidkare.

29 §

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot
 • – 7 §,
 • – 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,
 • – 18 §,
 • – 20 §, eller
 • – någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i
 • – 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobakslagen (1993:581),
 • – 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738),
 • – 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),
 • – 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter.
Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.
Avgiften tillfaller staten.

SFS 2010:719

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.
Senaste lydelse 2009:1084.
EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).
EUT L 376, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0123).