Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:754 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372. föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) Lagen omtryckt 1981:737. ska ha följande lydelse.5 a §5 a § Senaste lydelse 2007:530. Vad som gäller om tystnadsplikt i svenska kreditinstituts, betalningsinstituts och värdepappersbolags verksamhet hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster samt utländska företag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser och kreditmissbruk finns även i 7 §.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)