Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 b § lotterilagen (1994:1000) ska ha följande lydelse.

21 b §

2 Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får inte anordnas utan särskilt tillstånd utom i fall som anges i 21 c §.
Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §.
Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar är uppfyllda.
Tillstånd att anordna egentliga lotterier i kommersiell radio, närradio eller andra trådsändningar av television än vidaresändningar enligt radio- och tv-lagen (2010:696) får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras.

SFS 2010:771

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.
Senaste lydelse 2002:592.