Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:948 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359. föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Lagen omtryckt 1992:1536. dels att 2, 5 a, 5 b, 8 a, 10, 13, 14 och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fem nya paragrafer, 5 c, 10 a–10 c och 15 a §§, samt närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2000:141 (jfr 2000:169). I denna lag avses med kärnteknisk anläggning:a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, ochd. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall, kärnämne:a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår,b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, ochc. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar, kärnavfall: a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål,c. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och blivit radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anläggning, ochd. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas, permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren, kärnteknisk utrustning:a. utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ordning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, ochb. utrustning eller material som kan användas för framställning av kärnladdningar.5 a §5 a § Senaste lydelse 2009:328. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs. Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i landet slutförvara använt kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma gäller sådan lagring som sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). Tillstånd får ges endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras.Tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärnbränsle eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 20 a § strålskyddslagen (1988:220).5 b §5 b § Senaste lydelse 2010:946. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs. Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.Vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och driva en ny kärnkraftsreaktor ska även 17 kap. 6 a § miljöbalken tilllämpas.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.5 c §5 c §En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. I fråga om förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om tillstånd till kärnteknisk verksamhet.8 a §8 a § Senaste lydelse 1995:875. Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd till en kärnteknisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställadet ansvar och de skyldigheter som följer av atomansvarighetslagen (1968:45), ochtillämpningen av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.10 §10 § Senaste lydelse 2006:339. Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska svara för att de åtgärder vidtas som behövs föratt med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs upprätthålla säkerheten,att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på nytt, ochatt på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre ska bedrivas till dess att all verksamhet vid anläggningarna har upphört och allt kärnämne och kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits.Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska i samband med olyckstillbud, hot eller annan liknande omständighet snarast till den myndighet som avses i 16 § lämna sådana upplysningar som har betydelse för bedömningen av säkerheten.10 a §10 a §Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd. Bedömningen ska göras med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörelser avpå vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfyller kraven i denna lag, miljöbalken och strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter och villkor som har beslutats med stöd av dessa lagar, ochförutsättningarna för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till nästa helhetsbedömning.Helhetsbedömningen och de åtgärder som denna föranleder ska redovisas till den myndighet som avses i 16 §.10 b §10 b §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter ominnehållet i en bedömning enligt 10 a §, ochatt en bedömning enligt 10 a § av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart tionde år.10 c §10 c §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kraven i 10 a §. Sådana undantag och dispenser får endast avse kärntekniska anläggingar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten.13 §13 § Senaste lydelse 2006:648. Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet är skyldig attsvara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§, ochha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöraa) de åtgärder som avses i 10–12 §§,b) åtgärder som följer av villkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, ochc) skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anläggningen.I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.14 §14 § Senaste lydelse 2010:947. Skyldigheterna enligt 10 § kvarstår till dess att de har fullgjorts, även omett tillstånd återkallas,ett tillstånds giltighetstid går ut,rätten att driva en kärnkraftsreaktor har upphört att gälla enligt den upphävda lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling, elleren kärnkraftsreaktor är permanent avstängd.Trots första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ge dispens från skyldigheterna enligt 10 §.Förbud att ta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor i kommersiell drift15 a §15 a §En permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte åter tas i kommersiell drift.25 §25 § Senaste lydelse 2006:339. Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetbedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket eller 5 a § första stycket,åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§, elleråsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 40 § atomansvarighetslagen (1968:45).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)