Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:973 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360. föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) Lagen omtryckt 1992:1536. om kärnteknisk verksamhet dels att 8 a och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.8 a §8 a § Senaste lydelse 1995:875. Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd till en kärnteknisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställadet ansvar och de skyldigheter som följer av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, ochtillämpningen av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.14 a §14 a §En försäkring som syftar till att ersätta skada på byggnader, anläggningar, system, komponenter och anordningar av betydelse för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet får inte ha någon annan som förmånstagare än den som är tillståndshavare för verksamheten enligt denna lag.25 §25 § Senaste lydelse 2006:339. Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetbedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket eller 5 a § första stycket,åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§, elleråsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)