Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 9 §

Bara banker, Sveriges riksbank och utländska kreditinstitut får i sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet bank. Ett utländskt kreditinstitut får driva verksamhet i Sverige under den firma som institutet använder i det land där det har sitt huvudkontor.
En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till någon som avses i första stycket får, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet bank i sin firma.
Vad som sägs i denna paragraf hindrar inte att ett företag som omfattas av pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pantbank i sin firma eller annars i sin rörelse.

SFS 2011:460

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.
På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)
Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.