Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 5 §

2 I denna lag betyder
 • 1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,
 • 2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
 • 3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse,
 • 4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,
 • 5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • 6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,
 • 7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att
 • a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
 • b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
 • c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,
 • 8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i denna lag,
 • 9. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
 • 10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
 • 11. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,
 • 12. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,
 • 13. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsförening,
 • 14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
 • 15. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 • 16. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
 • 17. startkapital: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,3
 • 18. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,
 • 19. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse, och
 • 20. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kreditföretag.

2 kap.

2 kap. 2 §

4 Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för
 • 1. utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
 • 2. tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

7 kap.

7 kap. 1 §

5 Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.
Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat
 • 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
 • 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
 • 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
 • 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • 5. tillhandahålla betalningsmedel,
 • 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 • 7. medverka vid värdepappersemissioner,
 • 8. lämna ekonomisk rådgivning,
 • 9. förvara värdepapper,
 • 10. driva rembursverksamhet,
 • 11. tillhandahålla värdefackstjänster,
 • 12. driva valutahandel,
 • 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt
 • 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

SFS 2011:768

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.
Senaste lydelse 2009:361.
EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).
Senaste lydelse 2010:760.
Senaste lydelse 2010:760.