Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §

2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
 • – lagen (1992:1672) om paketresor,
 • – tobakslagen (1993:581),
 • – lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
 • – lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
 • – lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
 • – lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • – lagen (1999:158) om investerarskydd,
 • – lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 • – lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • – prisinformationslagen (2004:347),
 • – distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
 • – försäkringsavtalslagen (2005:104),
 • – lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 • – lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
 • – lagen (2010:510) om lufttransporter,
 • – radio- och tv-lagen (2010:696),
 • – alkohollagen (2010:1622),
 • – konsumentkreditlagen (2010:1846), och
 • – lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

SFS 2011:915

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.
Senaste lydelse 2010:1911.