Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan2.

SFS 2011:1212

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.
EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).