Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 27 §§ marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

2 §

2 Lagen tillämpas
  • 1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet,
  • 2. på sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tvlagen (2010:696),
  • 3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen3, och
  • 4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden4.
Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan näringsidkare.

27 §

Rätten får meddela förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § att gälla tills vidare om
  • 1. käranden visar sannolika skäl för sin talan, och
  • 2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande.
I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra-fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast.

SFS 2011:1216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.
Senaste lydelse 2010:719.
EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).
EUT L 376, 27.12.2006, s. 36 (Celex 32006L0123).