Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Utkom från trycket den 29 maj 2012
utfärdad den 16 maj 2012.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

Förordningen är meddelad med stöd av

  • 3 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 §,

  • 4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4–5 a §§,

  • 4 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 7 §,

  • 6 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 8 §, och

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

SFS 2018:2096

Behörig myndighet

2 §

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2018:1565

Överenskommelser mellan behöriga myndigheter

3 §

Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2018:1565

Solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938

Rubriken införd g. SFS2018-2096

4 §

Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938.

SFS 2018:2096

5 §

När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt 7 kap. naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret, säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som regleras i 7 kap. samma lag.

SFS 2018:2096

5 a §

Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja betalningen på den systembalansansvariges bekostnad.

SFS 2018:2096

Tillkännagivande av krisnivåer

6 §

Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) 2017/1938.

När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten med all nödvändig information.

SFS 2018:1565

Bemyndiganden

Företagsplaner

7 §

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner).

Insamling av information

8 §

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

SFS 2018:1565

9 §

[Upphävd g. F (2018:1565).]

SFS 2018:1565

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:275

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2018:1565

Denna förordning träder i kraft d. 8 okt. 2018.

SFS 2018:2096

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2019.