Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:393.

Utkom från trycket den 4 januari 2013
utfärdad den 13 december 2012.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av

  1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa,

  2. solcells- eller solvärmesystem, eller

  3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar.

SFS 2015:529

2 §

En certifiering enligt denna förordning ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Ackrediteringen ska omfatta alla de system som anges i 1 §.

SFS 2015:529

2 a §

En certifiering enligt denna förordning ska vara tidsbegränsad.

SFS 2015:529

2 b §

För att bli certifierad ska installatören ha genomgått en utbildning med teoretiska och praktiska moment. Utbildningen ska ha godkänts av Statens energimyndighet.

SFS 2015:529

3 §

Boverket får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för certifiering enligt denna förordning. Innan Boverket meddelar sådana föreskrifter ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

SFS 2015:529

4 §

Boverket ska se till att det finns en förteckning över personer som har certifierats enligt denna förordning. Förteckningen ska innehålla information om vem som har gjort certifieringen och enligt vilka bestämmelser certifieringen har gjorts.

SFS 2015:529

5 §

En person med en certifiering eller motsvarande kvalifikation som utfärdats i ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på begäran tas med i den förteckning som avses i 4 §, om certifieringen eller den motsvarande kvalifikationen har gjorts inom ett system som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:529

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

SFS 2018:1078

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:970

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2013.

SFS 2014:393

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2015:529

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2015.

SFS 2018:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.