Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

Förordningens tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns vissa bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.

Kontaktpunkt

2 §

Boverket ska vara kontaktpunkt för byggprodukter enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 305/2011.

Tekniska bedömningsorgan

3 §

Regeringen prövar frågor om att utse tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr 305/2011.
En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller vilka produktområden ansökan avser.
Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

4 §

Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 3 § ska ingå i den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel 31 i förordning (EU) nr 305/2011.

Ytterligare föreskrifter

5 §

I 1 § andra stycket 1 lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att den lagen ska tillämpas på organ som anmäls till Europeiska kommissionen enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 305/2011.

SFS 2012:976

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

SFS 2013:308

Förordning 2012:976 upphävd genom SFS 2013:308.