Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska ha följande lydelse.

12 §

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i ett företag som driver inlåningsverksamhet.
Minst en revisor som bolagsstämman eller föreningsstämman har utsett ska vara auktoriserad revisor.

SFS 2013:232

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
På regeringens vägnarPETER NORMANEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)
Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.