Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:566 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292. föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 3 kap. 11 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2004:60. Individuellt pensionssparande får ske i en eller flera av sparformernainlåning,andelar i värdepappersfond och i specialfond ochandra fondpapper.3 §3 § Senaste lydelse 2004:60. Vid sparande i en värdepappersfond eller specialfond ska pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i en sådan värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i en sådan specialfond som avses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Pensionssparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder eller specialfonder här i landet.4 §4 § Senaste lydelse 2007:539. Vid sparande i andra fondpapper än andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond ska pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i fondpapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2004:60. Pensionssparinstitutet ska årligen ge kontoinnehavaren en skriftlig redovisning av förvaltningen av tillgångarna på pensionssparkontot. I redovisningen ska angestillgångarnas ingående och utgående värde,tillgångarnas placering,köp, försäljningar och andra omplaceringar som skett,belopp som har betalats eller utbetalats,räntor och utdelningar, ochskatter och avgifter som dragits från kontot.Om tillgångarna under året varit placerade i andelar i en sådan värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i en sådan specialfond som avses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska det i redovisningen dessutom anges hur stort belopp av de totala kostnader som belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret som hänför sig till andelsinnehavet. Det ska framgå hur stor del av beloppet som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.På regeringens vägnarPETER NORMANKatarina Back(Finansdepartementet)