Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:879 Utkom från trycket den 29 november 2013Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden;utfärdad den 14 november 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:157, bet. 2013/14:NU5, rskr. 2013/14:24. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1, Celex 32006L0123). att det i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska införas en ny paragraf, 15 a §, samt närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.Anmälan av kommunala föreskrifter15 a §15 a §En kommun som avser att meddela föreskrifter som innehåller krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet ska anmäla förslaget till föreskrifter till den myndighet som regeringen bestämmer.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en sådan anmälan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarEWA BJÖRLINGLars Nilsson(Utrikesdepartementet)