Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1124 Utkom från trycket den 27 december 2013Förordning om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden;utfärdad den 12 december 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden dels att 1, 2, 10, 11, 15, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 12 § ska sättas närmast före 11 §.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen kompletterar Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen)EUT L 316, 14.11.2012, s. 1 (Celex 32012R1024)..De definitioner som används i förordningen har samma innebörd som i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande av intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i andra författningar.2 §2 §En behörig myndighet som avser att fatta beslut om krav som avses i artikel 15.7 och artikel 39.5 andra stycket i tjänstedirektivet ska anmäla förslaget till Kommerskollegium och ange skälen till kraven. Kommerskollegium ska anmäla förslaget till Europeiska kommissionen (kommissionen).10 §10 §En behörig myndighet ska vid registrering i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utse två eller flera fysiska personer som användare i IMI enligt följande:minst en användare som är handläggare med behörighet att skicka och besvara förfrågningar, ochen användare som är lokal dataadministratör med ansvar för den lokala datahanteringen hos myndigheten.11 §11 §Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssamarbetet enligt tjänstedirektivet i Sverige. Den samordnande myndigheten ska besvara frågor när en svensk behörig myndighet saknas, bistå behöriga myndigheter från ett annat land inom EES att hitta rätt myndighet i Sverige samt underrätta kommissionen i de fall då andra länder inom EES inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd.15 §15 §Konsumentverket är samordnande myndighet för varningar (varningssamordnare) enligt 10 och 14 §§ lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.Konsumentverket ska använda IMI och disponera en elektronisk brevlåda kopplad till IMI.20 §20 §Varningar, ytterligare information, frågor, återkallelser av varningar, rättelser av information och förslag att avsluta en varning eller invändningar mot förslag att avsluta en varning ska sändas genom IMI.21 §21 §Kommerskollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarCARL BILDTLars Nilsson(Utrikesdepartementet)