Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om marknadsföringslagen (2008:486)

dels att 1 och 37 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 22 a §, samt närmast före 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
  • – lagen (1992:1672) om paketresor,
  • – tobakslagen (1993:581),
  • – lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
  • – lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
  • – lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
  • – lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
  • – lagen (1999:158) om investerarskydd,
  • – lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
  • – lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
  • – prisinformationslagen (2004:347),
  • – lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
  • – försäkringsavtalslagen (2005:104),
  • – lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
  • – lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
  • – lagen (2010:510) om lufttransporter,
  • – radio- och tv-lagen (2010:696),
  • – alkohollagen (2010:1622),
  • – konsumentkreditlagen (2010:1846),
  • – lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, och
  • – lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Information innan ett konsumentavtal ingås

22 a §

Vid andra avtal än distansavtal och avtal utanför affärslokaler enligt 1 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska näringsidkaren innan avtalet ingås ge konsumenten klar och begriplig information om
  • 1. sitt namn och telefonnummer samt sin gatuadress och e-postadress,
  • 2. produktens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med hänsyn till produkten och till hur informationen ges,
  • 3. produktens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas,
  • 4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
  • 5. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande,
  • 6. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag och hur reklamation kan göras,
  • 7. garantier eller liknande utfästelser samt den assistans och service som gäller efter försäljningen,
  • 8. avtalets löptid,
  • 9. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas automatiskt, och
  • 10. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder, och vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.
Informationsskyldigheten enligt första stycket gäller inte, om informationen framgår av sammanhanget. Informationsskyldigheten gäller inte heller i fråga om
  • 1. vardagliga avtal som fullgörs omedelbart,
  • 2. andra avtal om fast egendom än sådana som avser uthyrning av fast egendom, eller
  • 3. avtal som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 1, 2 och 6–8 samt fjärde stycket och i 3 kap. lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

37 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 23, 24 eller 25 §, eller mot 7 §, eller mot 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§, eller mot någon av bestämmelserna i 18–22 a §§, eller mot någon av punkterna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, ska ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare.
När ersättningen till näringsidkare bestäms får hänsyn tas även till omständigheter av annan än ekonomisk art.

SFS 2014:16

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64, Celex 32011L0083).
Senaste lydelse 2013:1055.