Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:241 Utkom från trycket den 7 maj 2014Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter;utfärdad den 24 april 2014.Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter ska ha följande lydelse.2 §2 §Med kosmetiska produkter avses i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt.Som anges i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska ämnen eller blandningar som är avsedda att sväljas, inhaleras, injiceras eller användas som implantat på människa inte anses vara kosmetiska produkter.Med tillhandahållande på marknaden avses i enlighet med förordning (EG) nr 1223/2009 en leverans av en kosmetisk produkt för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.Med slutanvändare avses i enlighet med förordning (EG) nr 1223/2009 antingen konsument eller yrkesverksam som använder en kosmetisk produkt.Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken.4 §4 §Information enligt artikel 19.1 b, c, d och f i förordning (EG) nr 1223/ 2009 ska anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls slutanvändaren på marknaden i Sverige.Även information enligt artikel 19.2–19.4 i samma förordning, med undantag av informationen i förteckning över beståndsdelar enligt artikel 19.1 g i samma förordning, ska anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls slutanvändaren på marknaden i Sverige.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)