Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdetFörarbeten2014:268Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221. Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.Utkom från trycket den 13 maj 2014utfärdad den 30 april 2014.Lagens innehåll och syfte1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om att kostnads-nyttoanalyser ska utföras i vissa fall för att utreda potentialen för användning av högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla och spillvärme från industrin.Lagens syfte är att främja en effektiv energiförsörjning.Ord och uttryck2 §2 §Med omfattande uppgradering avses i denna lag en sådan uppgradering vars kostnad överskrider 50 procent av investeringskostnaderna för en ny jämförbar anläggning. Som en omfattande uppgradering avses dock inte installation av utrustning för avskiljning av koldioxid vid en förbränningsanläggning.Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys3 §3 §En kostnads-nyttoanalys enligt denna lag ska utföras vid planeringen av en ny termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt,en ny industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt som genererar användbar spillvärme,ett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, eller en ny energiproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt inom ett befintligt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla.En kostnads-nyttoanalys ska även utföras vid planeringen av en omfattande uppgradering av en sådan befintlig anläggning som avses i första stycket 1, 2 och 4.Kostnads-nyttoanalysen ska utföras av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten i den anläggning som omfattas av analysen.Vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla4 §4 §En kostnads-nyttoanalys ska innehålla en utvärdering av de kostnader och fördelar som skulle uppstå genom att i fråga om en termisk elproduktionsanläggning driva anläggningen som en högeffektiv kraftvärmeanläggning,en industrianläggning driva anläggningen så att spillvärme tillvaratas för elproduktion eller i ett nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, ellerett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla eller en energiproduktionsanläggning inom ett sådant nät utnyttja spillvärme från närliggande industrianläggningar.Bemyndiganden5 §5 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddelaytterligare föreskrifter om skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys enligt 3 §,föreskrifter om vad som avses med en högeffektiv kraftvärmeanläggning,ytterligare föreskrifter om vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla enligt 4 §,föreskrifter om hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras,föreskrifter om hur en kostnads-nyttoanalys ska redovisas, ochföreskrifter om undantag från skyldigheterna i 3 och 4 §§.Tillsyn6 §6 §Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.7 §7 §Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite. Prövning av kostnads-nyttoanalys8 §8 §Tillsynsmyndigheten ska pröva om en kostnads-nyttoanalys uppfyller kraven i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Ett ärende om prövning av kostnads-nyttoanalys ska handläggas skyndsamt.9 §9 §I ett fall som avses i 3 § får arbetet med att bygga eller uppgradera den planerade anläggningen inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har godkänt en kostnads-nyttoanalys avseende anläggningen.Avgifter10 §10 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.Överklagande11 §11 §En tillsynsmyndighets beslut enligt 7 och 8 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:268 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014.