Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:977 Utkom från trycket den 8 juli 2014Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;utfärdad den 26 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390. föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2007:1433. Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet.Avgiften ska motsvara summan av institutets insättningar till den del de omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets kapitalrelation enligt artikel 92 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575)..Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.På regeringens vägnarPETER NORMANEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)