Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 10 §

Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som färdigställts för slutlig användning, som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315).

SFS 2015:327

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.