Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:712 Utkom från trycket den 1 december 2015Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;utfärdad den 19 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU. att 2 kap. 17 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. ska ha följande lydelse.2 kap.17 §17 § Senaste lydelse 2012:378. Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte innehåller de slutliga villkoren för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ska emittenten så snart det är möjligt ge in villkoren till Finansinspektionen för registrering och offentliggöra dessa enligt 29 §.De slutliga villkoren ska endast innehålla information som rör innehållet i värdepappersnoten.Finansinspektionen ska så snart det är möjligt underrätta berörd behörig myndighet i en annan stat inom EES och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om villkoren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarPER BOLUNDKatarina Back(Finansdepartementet)