Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitutFörarbeten2015:1017Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.Utkom från trycket den 29 december 2015utfärdad den 18 december 2015.1 kap.Inledande bestämmelser1 §1 §Lagen innehåller bestämmelser omförebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ochen särskild fond för finansiering av sådant stöd och av statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution.2 §2 §Om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige, får förebyggande statligt stöd lämnas till kreditinstitut. Sådant stöd kan lämnas genom garantier eller kapitaltillskott.Förebyggande statligt stöd kan även lämnas genom garantier till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut.3 §3 §Beslut om förebyggande statligt stöd enligt denna lag fattas avregeringen, ellerden myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndigheten).Enl. F (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut fattas beslut som rör statsstöd av Riksgäldskontoret. 4 §4 §Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut lämnas efter det att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare.Garantier enligt 2 § andra stycket får lämnas efter överenskommelse mellan Riksbanken och regeringen eller stödmyndigheten.2 kap.Villkor för förebyggande statligt stöd1 §1 §Förebyggande statligt stöd får bara lämnas för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livskraftiga.Stödet ska vara tillfälligt och stå i proportion till omfattningen av den allvarliga störningen enligt 1 kap. 2 §.Stödmyndigheten ska inför ett beslut om förebyggande statligt stöd låta göra en värdering av kreditinstitutet i enlighet med 7 kap. lagen (2015:1016) om resolution.2 §2 §Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande, om inte synnerliga skäl talar emot det.Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från bestämmelserna om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).3 kap.Stabilitetsfonden1 §1 §För de ändamål som anges i 1 kap. 2 § ska det finnas ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans med de övriga tillgångar som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfonden.Till stabilitetsfonden ska det förasinbetalda ersättningar för förebyggande statligt stöd enligt 2 kap. 2 §,tillgångar som anskaffats med medel från stabilitetsfonden, ochmedel som staten fått tillbaka och som avser lämnat stöd enligt denna lag och lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förvaltningen av stabilitetsfondens tillgångar.2 §2 §Medel från stabilitetsfonden ska täcka:statens utgifter för stöd enligt denna lag,statens utgifter för att finansiera statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution,stödmyndighetens förvaltningskostnader, ochersättning som betalats ut på grund av en garanti till insättare enligt lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.Beslut att använda medel från stabilitetsfonden för att täcka utgifter enligt första stycket 2 får bara fattas av regeringen.3 §3 §I den utsträckning medlen i stabilitetsfonden inte är tillräckliga för de ändamål som anges i 2 §, får lån tas upp i Riksgäldskontoret med högst det belopp som riksdagen har beslutat i ett särskilt bemyndigande. Sådana lån får tas upp även om det finns andra tillgångar i stabilitetsfonden än medel på kontot i Riksgäldskontoret.4 kap.Avslutande bestämmelser1 §1 §Kreditinstitut ska lämna de uppgifter till regeringen och stödmyndigheten som de behöver för sin verksamhet enligt denna lag.2 §2 §Riksbanken och Finansinspektionen ska på stödmyndighetens begäran lämna de uppgifter som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Inom Riksgäldskontoret gäller motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot stödmyndigheten för den del av Riksgäldskontoret som inte bedriver verksamhet enligt denna lag.3 §3 §Stödmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen, om ett kreditinstitut inte fullgör sina skyldigheter enligt avtal ingångna med stöd av denna lag.4 §4 §Beslut enligt denna lag får inte överklagas.5 §5 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om stöd enligt denna lag.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2015:1017 1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016.2. Genom denna lag upphävs lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.3. För stöd som lämnats enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut ska den lagen fortsätta att gälla.4. Stabilitetsavgift för 2015 ska tas ut enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Därefter ska stabilitetsavgift inte tas ut. F (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.