Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i marknadsföringslagen (2008:486) ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Vid bedömningen av om marknadsföringen är aggressiv ska dess art samt tidpunkten, varaktigheten och platsen för marknadsföringen särskilt beaktas. Det ska också särskilt beaktas om näringsidkaren
  • 1. använder ett hotfullt eller kränkande språk eller beteende,
  • 2. utnyttjar ett speciellt missöde eller omständigheter, som näringsidkaren känner till och som är av sådan vikt att de försämrar konsumentens omdöme, för att påverka konsumentens beslut i fråga om produkten,
  • 3. använder betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av avtalet när en konsument vill utöva sina rättigheter enligt avtalet, inbegripet rätten att häva ett avtal eller att byta till en annan produkt eller en annan näringsidkare, eller
  • 4. uppger sig komma att vidta åtgärder som inte lagligen kan genomföras.

SFS 2016:22

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
På regeringens vägnarPER BOLUNDLinda Utterberg(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:46, bet. 2015/16:CU11, rskr. 2015/16:129.