Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:109 Utkom från trycket den 1 mars 2016Lag om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;utfärdad den 18 februari 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130. föreskrivs att 17 § lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.17 §17 §Om en ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar enligt en bestämmelse i stadgarna får hållas senare än vad som är tillåtet enligt den paragrafen, får föreningen fortsätta att tillämpa bestämmelsen. Stämman ska dock alltid hållas inom nio månader efter utgången av föregående räkenskapsår.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)