Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (2008:486)2

dels att 50, 54–58, 60 och 62 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 50, 54 och 62 §§ ska utgå,

dels att 36, 47–49, 51, 52, 59, 61 och 66 §§ och rubrikerna närmast före 51 och 59 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast efter rubriken Var och av vem talan får väckas ska införas en ny paragraf, 46 a §, och närmast före 46 a § en ny rubrik av följande lydelse.

36 §

För att säkerställa ett anspråk på marknadsstörningsavgift får domstolen besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

Behörig domstol

46 a §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om
  • 1. förbud som avses i 23 §,
  • 2. åläggande som avses i 24 eller 25 §,
  • 3. marknadsstörningsavgift enligt 29 §,
  • 4. kvarstad enligt 36 §,
  • 5. skadestånd enligt 37 §,
  • 6. utdömande av vite enligt 49 §, och
  • 7. oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning enligt 66 §.

47 §

3 En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas av
  • 1. Konsumentombudsmannen,
  • 2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller
  • 3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.

48 §

4 En talan om marknadsstörningsavgift enligt 29 § väcks av Konsumentombudsmannen.
Om Konsumentombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte föra talan om marknadsstörningsavgift, får en enskild näringsidkare som berörs av marknadsföringen eller en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan talan.

49 §

5 En talan om utdömande av vite får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet och av Konsumentombudsmannen.

Överklagande av vissa beslut

51 §

Konsumentombudsmannens beslut enligt 42–44 §§ samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

52 §

6 Beslut under rättegången i frågor som avses i 27 § och 40 § första stycket får överklagas särskilt. Besluten ska vid handläggningen i Patent- och marknadsöverdomstolen anses röra en åtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Handläggningen i domstolen

59 §

7 Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas på mål om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § och mål om marknadsstörningsavgift enligt 29 §.
I mål om skadestånd enligt 37 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

61 §

8 Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsumentombudsmannen ska rätten underrätta ombudsmannen om rättegången.

66 §

Regeringen får med avseende på en främmande stat bestämma att följande ska gälla.
I fråga om en vara som är försedd med en oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragd eller tillverkad i den främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten, får åtgärd enligt 39 § beslutas även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock inte om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar till att märka ut varans art eller om den åtföljs av en uppgift som tydligt anger att varan inte har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.
En talan om en åtgärd enligt andra stycket väcks av Konsumentombudsmannen eller, om denne har beslutat att inte väcka talan, av någon som driver rörelse med varor av samma slag som den vara som talan avser.

SFS 2016:223

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
På regeringens vägnarPER BOLUNDLinda Utterberg(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.
Senaste lydelse av 58 § 2013:112.
Ändringen innebär bl.a. att första och tredje styckena tas bort.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
Ändringen innebär att andra stycket tas bort.