Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 4 §

2 Ett annat utländskt kreditinstitut än ett sådant som avses i 1 § får ges tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial i Sverige. Tillstånd ska ges om
  • 1. institutet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och den myndigheten har medgett att företaget etablerar sig i Sverige,
  • 2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 3 kap. 2–7 §§, och
  • 3. insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som
  • a) omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och
  • b) åtminstone motsvarar garantin enligt 4 och 4 c §§ lagen om insättningsgaranti.

SFS 2016:626

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarPER BOLUNDIngela Grönquist(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.
Senaste lydelse 2010:1866.