Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (2008:486)

dels att 28, 31, 32, 51, 53 och 64 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

28 §

2 I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela föreläggande om
  • 1. förbud som avses i 23 § (förbudsföreläggande),
  • 2. åläggande som avses i 24 § (informationsföreläggande), eller
  • 3. åläggande som avses i 25 §.
Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.
Konsumentombudsmannen får bestämma att ett föreläggande ska gälla omedelbart.

29 a §

Vid prövningen av om marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning.

31 §

Marknadsstörningsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner kronor.
Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning.
Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.
Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem.

32 §

När marknadsstörningsavgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.
Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det.

51 §

3 Konsumentombudsmannens beslut enligt 28 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.
Konsumentombudsmannens beslut enligt 42–44 §§ samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

53 §

En dom eller ett beslut om föreläggande där frågan om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § har prövats, hindrar att sådana frågor prövas på nytt med anledning av marknadsföringen. En dom eller ett beslut hindrar dock inte att samma fråga prövas på nytt när ändrade förhållanden föranleder det.

64 §

I mål enligt denna lag gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap. rättegångsbalken. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska dock inte tillämpas i mål om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 §. I sådana mål får rätten bestämma att var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.
I ärenden enligt 51 § första stycket tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken.

SFS 2016:793

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. För marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
På regeringens vägnarPER BOLUNDMikael Pauli(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300.
Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.
Senaste lydelse 2016:223.