Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 2 b §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 6 kap. 2 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Rapportering av överträdelser”.

6 kap.

6 kap. 2 b §

En anställd hos ett kreditinstitut som har gjort en anmälan till Finansinspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om anmälaren hade anledning att anta att en överträdelse hade skett.
Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rapporteringssystem som avses i 2 a §.

SFS 2016:893

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.