Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1308 Utkom från trycket den 28 december 2016Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;utfärdad den 20 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119. föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentSenaste lydelse av5 a kap. 1 § 2005:3785 a kap. 2 § 2005:3785 a kap. 3 § 2005:378rubriken till 5 a kap. 2005:378. dels att 5 a kap. ska upphöra att gälla, dels att 6 kap. 1 a och 3 §§ och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.6 kap1 a §1 a § Senaste lydelse 2016:714 För övervakningen av att denna lag följs, liksom lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära attett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2.3 §3 § Senaste lydelse 2012:378. Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om denne inte fullgör skyldigheten attgöra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket,göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 1 h § andra stycket,offentliggöra uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §, eller att lämna sådana uppgifter till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §, ellerfölja en begäran enligt 1 a §.7 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:714. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omvillkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket eller 20 § ska offentliggöras,vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §, ochhur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMalin Alpen(Finansdepartementet)