Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 29 §§ marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §

2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
 • – lagen (1992:1672) om paketresor,
 • – tobakslagen (1993:581),
 • – lotterilagen (1994:1000),
 • – sjölagen (1994:1009),
 • – lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
 • – lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
 • – lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
 • – lagen (1999:158) om investerarskydd,
 • – lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 • – lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • – prisinformationslagen (2004:347),
 • – lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
 • – försäkringsavtalslagen (2005:104),
 • – lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 • – lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
 • – lagen (2010:510) om lufttransporter,
 • – radio- och tv-lagen (2010:696),
 • – alkohollagen (2010:1622),
 • – konsumentkreditlagen (2010:1846),
 • – lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,
 • – lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,
 • – lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,
 • – lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,
 • – lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter, och
 • – lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

29 §

3 En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot
 • – 7 §,
 • – 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,
 • – 18 §,
 • – 20 §, eller
 • – någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i
 • – 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobakslagen (1993:581),
 • – 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),
 • – 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),
 • – 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter,
 • – 11 § första stycket 2 eller 12 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.
Avgiften tillfaller staten.

SFS 2017:427

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
På regeringens vägnarPER BOLUNDMikael Pauli(Finansdepartementet)
Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277.
Senaste lydelse 2017:341.
Senaste lydelse 2010:1632.