Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:576 Utkom från trycket den 28 juni 2017Lag om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 15 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313. föreskrivs att 25 § lagen (1984:3) i stället för lydelsen enligt lagen (2010:973) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.25 §25 § Senaste lydelse 2010:948. Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetbedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket eller 5 a § första stycket,åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§,åsidosätter villkor som har beslutats med stöd av denna lag, elleråsidosätter föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna lag.Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 döms till böter eller fängelse i högst två år.Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)