Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:641 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i kasinolagen (1999:355);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om kasinolagen (1999:355)Senaste lydelse av 14 c § 2009:70. dels att nuvarande 14 c § ska betecknas 14 f §, dels att 2, 14, 14 b och 17 §§ och rubriken närmast före 14 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 a och 14 c–14 e §§, av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2009:70. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. Kasinospel får inte anordnas utan tillstånd.Tillstånd till kasinospel får även omfatta spel på penningautomater och andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000).2 a §2 a §Bestämmelser om skyldighet för den som driver verksamhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.Tillsyn och ingripanden14 §14 § Senaste lydelse 2009:70. Lotteriinspektionen ska utöva tillsyn över att denna lag och de villkor och bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen följs.Inspektionen ska vidare inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.14 b §14 b § Senaste lydelse 2009:70. Lotteriinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.14 c §14 c §Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ingå i ledningen av tillståndshavaren.Om någon omfattas av ett förbud enligt första stycket, får Lotteriinspektionen förelägga tillståndshavaren att göra rättelse.Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, ska det som sägs om återkallelse i 15 § tillämpas.14 d §14 d §När tillståndshavaren får kännedom om att ändringar har skett i den krets som ingår i dess ledning, ska tillståndshavaren snarast anmäla ändringen till Lotteriinspektionen.14 e §14 e §Lotteriinspektionen får ingripa mot en tillståndshavare eller en person som ingår i dess ledning vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.Ingripande sker med tillämpning av 7 kap. 11 § första stycket och 12–23 §§ den lagen.Vid föreläggande om rättelse med anledning av en överträdelse enligt första stycket tillämpas 14 b § denna lag.17 §17 § Senaste lydelse 2009:70. Beslut i ärenden om tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I sådana ärenden får Lotteriinspektionen bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Övriga beslut som har meddelats med stöd av denna lag får inte överklagas.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)