Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:681 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353. föreskrivs att 1 kap. 2 § och 7 kap. 2 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2007:539. I denna lag betyder pensionssparavtal: sådant avtal som anges i 1 §, pensionssparrörelse: verksamhet som består i att erbjuda allmänheten pensionssparavtal, pensionssparinstitut: företag som har fått tillstånd att driva pensionssparrörelse, pensionssparare: en person som ingått pensionssparavtal, pensionssparkonto: sådant konto som avses i 3 kap. 4 §, kontoinnehavare: pensionssparare och person som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal, värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis).7 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2007:539. Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4–6, 17 och 29 §§ samt 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska tillämpas även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om värdepappersmarknaden ska därvid i stället gälla denna lag.Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDTord Gransbo(Finansdepartementet)