Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:804 Utkom från trycket den 4 juli 2017Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter;utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriver att 13 och 15 §§ förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter ska ha följande lydelse.13 §13 §När en kommunal nämnd eller försvarsinspektören för hälsa och miljö har meddelat ett föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör en kosmetisk produkt ska den kommunala nämnden respektive inspektören även skicka beslutet om föreläggandet eller förbudet till Läkemedelsverket.15 §15 §Den kommunala nämnd som har ansvar för tillsynen över kosmetiska produkter samt försvarsinspektören för hälsa och miljö ska årligen till Läkemedelsverket skicka en rapport om den uppföljning och utvärdering av tillsynen som den kommunala nämnden respektive inspektören utfört i enlighet med 1 kap. 12 § miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om kosmetiska produkter.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)