Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:323 Publicerad den 3 maj 2018Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246. föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. ska ha följande lydelse.2 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2005:833. Inför upprättandet av ett prospekt och vid offentliggörande av det enligt 28–30 §§ får, i syfte att upprätta och offentliggöra prospektet, de personuppgifter behandlas som prospektet ska innehålla, inklusive sådana uppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I den utsträckning det krävs enligt 28–30 §§ får personuppgifterna i prospektet föras över till en stat utanför EES.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDLinnéa Klefbäck(Finansdepartementet)