Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 2 a §

2 Ett kreditinstitut ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för kreditinstitutets verksamhet.

SFS 2018:327

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.
Senaste lydelse 2014:982. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.