Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:398 Publicerad den 7 maj 2018Lag om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220. föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetLagen omtryckt 1992:1536. i stället för lydelsen enligt lagen (1998:1706) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.3 §3 §Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som ingår i överenskommelser som avses i första stycket.Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (2018:396).På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)