Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) ska upphöra att gälla.


SFS 2018:450

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.