Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:469 Publicerad den 9 maj 2018Förordning om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkterUtfärdad den 3 maj 2018Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ och rubriken närmast före 5 § förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning är meddeladmed stöd av 14 kap. 19 § 1 miljöbalken i fråga om 4 och 6 §§,med stöd av 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i fråga om 5 §,med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 §,med stöd av 26 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 13 och 15 §§,i övrigt med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken.Behandlingar av personuppgifter5 §5 §Läkemedelsverket får utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa och som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1223/2009 samt i övrigt utföra de behandlingar av personuppgifter som rör hälsa i den omfattning behandlingen omfattas av Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet.Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter som Läkemedelsverket utför för att fullgöra sådana uppgifter som avses i första stycket.Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartement)