Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:797 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. ska ha följande lydelse.8 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2015:958. Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDLinnéa Klefbäck(Finansdepartementet)