Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:800 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparandeUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 7 kap. 5 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.7 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2007:539. Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med undantag av det som följer av hänvisningen i 2 § till 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDTord Gransbo(Finandepartementet)